Home >>EDITORIAL BOARD
              Members of the Seven Editorial Committee of Journal of Silk

Counsellor:
YI Hui(Honorary President of China Silk Association)
XIANG Zhonghuai(Academician of Chinese Academy of Engneering, PhD Supervisor of Southwest University)
LI Chaosheng(Vice Director of National Cocoon and Silk Coordination Office)
BAI Lun(The Former Vice President of Soochow University, Professor)
QIAN Xiaoping(Honorary Curator of Suzhou Silk Museum)

Honorary Director:
QIU Songliang(President of Zhejiang Sci-Tech University, Professor)
YANG Yongyuan(President of China Silk Association)

Director:
CHEN Wenxing(Vice Director of Zhejiang Sci-Tech University, Professor)

Vice Director:
QIAO Yanjin(Vice Director of China Textile Information Center, Senior Editor)
QIAN Youqing(Secretary General of China Silk Association)
CHEN Guoqiang(President of College of Textile and Colothing Engnieering, Soochow University, Professor)
FU Yaqin(Proprieter of Periodicals Agency of Zhejiang Sci-Tech University, Professor)

Standing Editorial Board Member:
LIANG Yong(Senior Vice Chairman of China Fashion Color Association, Professorate Senior Engineer)
WANG Zhulin(Senior Vice Chairman of China Textile Engineering Society, Senior Editor)
YIN Naidong(Chief Editor of Journal of Textile Reserch, Senior Editor)
ZHAO Feng(Curator of China National Silk Museum, Professor)
CHEN Yuyue(Professor of College of Textile and Colothing Engnieering, Soochow University)
LAO Jihong(Associate Professor of Donghua University)
TAO Hong(Professor of School of Journalism and Communication, Southwest University)
HIRAI TOSHIHIRO(Professor of Shinshu University)

Editorial Board Member:(According to the family name strokes of a Chinese character sort)
WANG Zhulin, WANG Wei, YIN Naidong, FANG Xiuju, YE Wen, QIAO Yanjin, LI Jialin, LI Long, LI Chaosheng, LI Qinsheng, LI Chaode, CHEN Wenxing, CHEN Yuyue, CHEN Guoqiang, CHEN Xiangping, LAO Jihong, ZOU Fengyuan, YAO Jumin, XUAN Youmu, ZHAO Feng, FEI Jianming, QIAN Youqing, TAO Wenrui, TAO Hong, GU Guoda, YUAN Xuanping, LIANG Yong, LIANG Huie, HUANG Chen, FU Jufen, FU Yaqin, XIE Rujiao, LIAO Jun, HIRAI TOSHIHIRO(Japan), NI Qingqing(Japan), Frank K Ko (Canada)

Journal of Silk
2014-11-20