Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2020 Vol.57 No.01
Online Before Printed
All Issues
[HE Luxi, LI Jinpeng, HE Zhengbin, YI Songlin]
2020 Vol.57 No.01 [11101] [Abstract] (86) [PDF:316KB](66)
[ZHANG Chi, WANG Xiangrong]
2020 Vol.57 No.01 [11102] [Abstract] (64) [PDF:52KB](94)
[CHEN Xiangping1, CHENG Ming1, ZHENG Dan1, FANG Jia2, LI Qiaolan2, XIAO Lu2]
2020 Vol.57 No.01 [11103] [Abstract] (48) [PDF:208KB](27)
[WEI Yanhong, LIU Xinjin, LI Wenjing, ZHOU Mingxuan, SU Xuzhong]
2020 Vol.57 No.01 [11104] [Abstract] (43) [PDF:1066KB](37)
[CHEN Dongzhi, GONG Wenli, YANG Xiaogang, ZHANG Yong]
2020 Vol.57 No.01 [11105] [Abstract] (37) [PDF:1060KB](17)
[YANG Enhui, CHU Xi, QIU Hua]
2020 Vol.57 No.01 [11106] [Abstract] (42) [PDF:2666KB](20)
[WANG Mingxu1, XU Ziao1, GE Mingqiao1, GAO Qiang2]
2020 Vol.57 No.01 [11107] [Abstract] (75) [PDF:42KB](92)
[SHEN Yijuna, LI Leib,c, CHEN Guoqingb,c]
2020 Vol.57 No.01 [11109] [Abstract] (56) [PDF:1564KB](24)
[CUI Rongrong, CHEN Hongrui, WANG Zhicheng]
2020 Vol.57 No.01 [11205] [Abstract] (53) [PDF:3907KB](21)
[CHEN Jie 1, DAI Shujiao2]
2020 Vol.57 No.01 [11206] [Abstract] (55) [PDF:3649KB](21)
[CHANG Le, LIU Ruipu]
2020 Vol.57 No.01 [11207] [Abstract] (55) [PDF:4305KB](19)
[TANG Yang1, ZHANG Yi1, SHAN Xiaoqiu2, YANG Li3]
2020 Vol.57 No.01 [11302] [Abstract] (84) [PDF:19030KB](37)
[XIAO Yuanyuana , YE Yingjieb ,ZHOU Jiua]
2020 Vol.57 No.01 [11303] [Abstract] (38) [PDF:1871KB](16)