Home >>2013 02 issue list
[HU Haixia1, MENG Jiaguang2]

2013 Vol.50 No.02 [6] [Abstract](1002)[PDF:1070KB](1097)
[LU Yue1, ZHENG Juxin2, DAI Ruyi2]

2013 Vol.50 No.02 [10] [Abstract](1215)[PDF:1668KB](1870)
[WANG Xiaofei1, ZHAO Pingyang2, ZHOU Qiubao1]

2013 Vol.50 No.02 [14] [Abstract](1235)[PDF:1052KB](1148)
[HUANG Jiwei, MAO Wenjie, LING Xinlong, JIANG Fang, QIN Jiangqun, LIN Haitao]

2013 Vol.50 No.02 [18] [Abstract](1077)[PDF:1052KB](1221)
[LI Xiaochen1, CHEN Ting2, LI Bing1, CHEN Guoqiang1, XING Tieling1]

2013 Vol.50 No.02 [22] [Abstract](1088)[PDF:1186KB](1166)
[SHAO Dan a, YANG Yixiong?b, SUN Miaodi b]

2013 Vol.50 No.02 [28] [Abstract](1089)[PDF:1544KB](1349)
[QIU Yuyinga, CHEN Tianlib]

2013 Vol.50 No.02 [35] [Abstract](1123)[PDF:2176KB](1171)
[HUANG Jinboa,b,LI Qizhenga,c, GE Caihonga, FAN Lixiaa, ZHANG Hongxiaa,b]

2013 Vol.50 No.02 [39] [Abstract](1054)[PDF:1125KB](1192)
[SUN Yang, LU Fangfang, WANG Xiuzhi]

2013 Vol.50 No.02 [48] [Abstract](1240)[PDF:2682KB](1335)
[WANG Jing, WANG Hongfu]

2013 Vol.50 No.02 [54] [Abstract](1032)[PDF:1950KB](1500)