Home >>2013 03 issue list
[GAO Yaning1, REN Zhigang2]

2013 Vol.50 No.03 [6] [Abstract](883)[PDF:1105KB](1051)
[WANG Jingjing1, CHEN Li2, FENG Jing2]

2013 Vol.50 No.03 [10] [Abstract](993)[PDF:1105KB](1066)
[WU Gaihong, LIU Shuqiang, JING Yunjuan, XU Qiaoli]

2013 Vol.50 No.03 [14] [Abstract](843)[PDF:1222KB](928)
[ZHOU Guoli1, GUAN Jinping2]

2013 Vol.50 No.03 [19] [Abstract](856)[PDF:1072KB](916)
[CAO Jiliang,MENG Chunli,BIAN Yamin]

2013 Vol.50 No.03 [27] [Abstract](876)[PDF:1034KB](1046)
[HAN Yonghuaa, WANG Yaminga, KANG Fengb, SUN Qia]

2013 Vol.50 No.03 [35] [Abstract](840)[PDF:1384KB](866)
[ZHANG Wen, XU Chunzhong, QIU Yiping]

2013 Vol.50 No.03 [64] [Abstract](878)[PDF:3033KB](843)
[LIU Lixian]

2013 Vol.50 No.03 [71] [Abstract](792)[PDF:982KB](1243)