Home >>2016 04 issue list
[ZHAO Defang, DONG Yuying, YANG Yuqiu, Kiyoshi FUJIWARA, Hiroyuki HAMADA]

2016 Vol.53 No.04 [41101] [Abstract](415)[PDF:1448KB](733)
[LEI Xin, ZHU Chengyan, SHEN Huiying, PAN Pingping, XIN Dongpo]

2016 Vol.53 No.04 [41102] [Abstract](491)[PDF:1059KB](890)
[WANG Xiaofang, WANG Cai, WU Lan, YING Le, YU Zhicheng]

2016 Vol.53 No.04 [41104] [Abstract](561)[PDF:1120KB](1012)
[LIU Qun, DING Bin, GUAN Chang, WANG Haidong, LI Xiang, HAO Fengling]

2016 Vol.53 No.04 [41105] [Abstract](365)[PDF:1016KB](394)
[ZHOU Yan, WU Huiying]

2016 Vol.53 No.04 [41106] [Abstract](427)[PDF:1073KB](1050)
[WANG Wan, LUO Ronglei]

2016 Vol.53 No.04 [41108] [Abstract](364)[PDF:1795KB](602)
[WANG Huiling, ZHOU Bin, YU Lan, LIU Hua]

2016 Vol.53 No.04 [41201] [Abstract](360)[PDF:1122KB](749)
[HONG Wenjin, MIAO Yu, WU Yan, TANG Ying]

2016 Vol.53 No.04 [41202] [Abstract](370)[PDF:1496KB](640)
[YU Jieying, WANG Hongfu]

2016 Vol.53 No.04 [41301] [Abstract](397)[PDF:1756KB](546)
[ZHANG Yaojun]

2016 Vol.53 No.04 [41302] [Abstract](356)[PDF:1847KB](551)
[LIAO JiangBo, YANG Xiaoming]

2016 Vol.53 No.04 [41303] [Abstract](362)[PDF:1369KB](488)