Home >>2013 05 issue list
[CHEN Chenga, ZHANG Guangxiana, ZHANG Fengxiub]

2013 Vol.50 No.05 [1] [Abstract](854)[PDF:1109KB](937)
[OUYANG Shunsheng1, LI Ni2, SONG Zhizhen1, CHEN Dongdong2, BAI Shiqi2, ZHOU Xiaohong2]

2013 Vol.50 No.05 [6] [Abstract](894)[PDF:1561KB](1073)
[LI Bianbian, SHI Jingjing, HU Jiachao, LU Hongming]

2013 Vol.50 No.05 [13] [Abstract](904)[PDF:1564KB](1004)
[WU Qiaoying1,2,3, JIANG Lijun1,2, ZHANG Wenbin1,2]

2013 Vol.50 No.05 [13] [Abstract](879)[PDF:1032KB](1148)
[YU Yue, ZHAO Ming]

2013 Vol.50 No.05 [23] [Abstract](815)[PDF:1096KB](1244)
[PEI Fuyu]

2013 Vol.50 No.05 [28] [Abstract](805)[PDF:1054KB](938)
[JIN Xiaoke1a, ZHANG Shengcheng 2, LI Qizheng1a, DU Lei1a, ZHU Chengyan1b]

2013 Vol.50 No.05 [33] [Abstract](923)[PDF:1048KB](1264)
[ZHAO Xiaoming, JIAO Lizhen, LI Yan, CAO Zhonglei, XIA Xue]

2013 Vol.50 No.05 [45] [Abstract](842)[PDF:1019KB](949)
[BIAN Xinger1, LIN Xu2, ZHOU Jiu3, WU Shineng1, FANG Fang1]

2013 Vol.50 No.05 [50] [Abstract](741)[PDF:1405KB](897)
[China Silk Association, Beijing 100034, China]

2013 Vol.50 No.05 [72] [Abstract](737)[PDF:1010KB](945)