Home >>2014 05 issue list
[ZHANG Linwenjun, FENG Xinqun]

2014 Vol.51 No.05 [7] [Abstract](1039)[PDF:1286KB](796)
[DAI Yamin, YI Shixiong, Deng Yimin, SUN Sheng, HE Xiaolin]

2014 Vol.51 No.05 [11] [Abstract](994)[PDF:1057KB](791)
[BAO Runyan, WANG Chenglong, SHEN Zhibin, YU Zhicheng]

2014 Vol.51 No.05 [16] [Abstract](927)[PDF:1047KB](845)
[WU Jianjian, LIU Ting, ZHAO Shanhong, LI Yan, XIE Weibin, RUAN Yi, SUN Guojun, CHEN Haixiang]

2014 Vol.51 No.05 [21] [Abstract](754)[PDF:1065KB](782)
[TANG Wenchao, CHENG Guotao, WANG Xin, XU Shui, ZHU Yong]

2014 Vol.51 No.05 [30] [Abstract](742)[PDF:1042KB](1073)
[WU Mingzhu, CHEN Ying, HU Xinrong, WANG Zongli]

2014 Vol.51 No.05 [43] [Abstract](767)[PDF:1229KB](889)
[ZHOU Jianren, ZHANG Jimin, WEI Wei, WANG Xiaoli]

2014 Vol.51 No.05 [54] [Abstract](739)[PDF:977KB](802)
[YANG Surui]

2014 Vol.51 No.05 [69] [Abstract](983)[PDF:1687KB](1603)
[LIU Wenquan, LIU Enjian, YANG Aiping]

2014 Vol.51 No.05 [74] [Abstract](800)[PDF:1001KB](817)