Home >>2014 05 issue list
[ZHANG Linwenjun, FENG Xinqun]

2014 Vol.51 No.05 [7] [Abstract](895)[PDF:1286KB](615)
[DAI Yamin, YI Shixiong, Deng Yimin, SUN Sheng, HE Xiaolin]

2014 Vol.51 No.05 [11] [Abstract](857)[PDF:1057KB](618)
[BAO Runyan, WANG Chenglong, SHEN Zhibin, YU Zhicheng]

2014 Vol.51 No.05 [16] [Abstract](800)[PDF:1047KB](659)
[WU Jianjian, LIU Ting, ZHAO Shanhong, LI Yan, XIE Weibin, RUAN Yi, SUN Guojun, CHEN Haixiang]

2014 Vol.51 No.05 [21] [Abstract](633)[PDF:1065KB](607)
[TANG Wenchao, CHENG Guotao, WANG Xin, XU Shui, ZHU Yong]

2014 Vol.51 No.05 [30] [Abstract](586)[PDF:1042KB](890)
[WU Mingzhu, CHEN Ying, HU Xinrong, WANG Zongli]

2014 Vol.51 No.05 [43] [Abstract](636)[PDF:1229KB](702)
[ZHOU Jianren, ZHANG Jimin, WEI Wei, WANG Xiaoli]

2014 Vol.51 No.05 [54] [Abstract](581)[PDF:977KB](628)
[YANG Surui]

2014 Vol.51 No.05 [69] [Abstract](819)[PDF:1687KB](1157)
[LIU Wenquan, LIU Enjian, YANG Aiping]

2014 Vol.51 No.05 [74] [Abstract](677)[PDF:1001KB](669)