Home >>2013 06 issue list
[FAN Zhihaia, XIE Zongganga, ZHANG Fengb, ZUO Baoqic]

2013 Vol.50 No.06 [1] [Abstract](802)[PDF:1477KB](930)
[ZHANG Xiaoying,NIU Jiantao,GUAN Weibao]

2013 Vol.50 No.06 [6] [Abstract](688)[PDF:1393KB](778)
[LIU Jinshu1, XING Jianwei 1, SHI Wenzhao 1, XU Hengyu 2]

2013 Vol.50 No.06 [20] [Abstract](854)[PDF:1020KB](899)
[XU Chang a, JIA Guiqia, ZHOU Beibeia, LIU Hub, QI Dongminga,b]

2013 Vol.50 No.06 [25] [Abstract](774)[PDF:1094KB](955)
[ZHAO Tianfu 1, HAN Leng 2, WANG Yujun 2, XU Shui 1]

2013 Vol.50 No.06 [29] [Abstract](730)[PDF:1017KB](918)
[CHEN Qi 1, HU Zhengyu 1, LU Xia 1, HUANG Nongshen 2, HUANG Jiaolian 2]

2013 Vol.50 No.06 [37] [Abstract](696)[PDF:1497KB](947)
[LUO Bingjin1, LIU Yangfei2]

2013 Vol.50 No.06 [41] [Abstract](702)[PDF:2456KB](741)
[ZHAI Linlin, CHEN Guangfeng]

2013 Vol.50 No.06 [46] [Abstract](732)[PDF:1578KB](877)
[ZHANG Tianyi]

2013 Vol.50 No.06 [56] [Abstract](776)[PDF:2056KB](922)