Home >>2013 07 issue list
[ZHANG Zhihuia , SHEN Yifenga, b, YANG Leia, b,?HUANG Qinga]

2013 Vol.50 No.07 [1] [Abstract](957)[PDF:1063KB](826)
[ZHANG Desuo, LIAO Yanfen, LIN Hong, CHEN Yuyue]

2013 Vol.50 No.07 [5] [Abstract](1003)[PDF:1206KB](847)
[ZHAO Lei 1a, LIU Hua 1a, FAN Lishan 1b, WANG Shudong 1a, QI Ning 2]

2013 Vol.50 No.07 [12] [Abstract](731)[PDF:1088KB](857)
[WANG Yanwei, CAO Jiliang, ZHU Xueke, CHENG Xianwei]

2013 Vol.50 No.07 [17] [Abstract](898)[PDF:1022KB](888)
[ZHANG Weiguo, ZHUANG Gaolei, TIAN Baozhong]

2013 Vol.50 No.07 [23] [Abstract](899)[PDF:1041KB](908)
[WU Jianjian,SUN Guojun,XIE Weibin,CHEN Qiqun,LIU Haishan]

2013 Vol.50 No.07 [27] [Abstract](1041)[PDF:1031KB](1754)
[ JU Fan, LI Yanmei, GU Qinting, HAN Qingyun ]

2013 Vol.50 No.07 [41] [Abstract](983)[PDF:1090KB](948)
[XIAO Kunnan, XIAO Longxue, GUAN Tuhua]

2013 Vol.50 No.07 [47] [Abstract](798)[PDF:1475KB](872)
[ZHAO Wenji]

2013 Vol.50 No.07 [59] [Abstract](777)[PDF:1975KB](845)
[ZHANG Chao1, ZHU Xiaojun1, GUO Lin2, XU Renping3]

2013 Vol.50 No.07 [68] [Abstract](776)[PDF:1475KB](888)
[CHEN Leizhen]

2013 Vol.50 No.07 [73] [Abstract](816)[PDF:970KB](780)