Home >>2013 07 issue list
[ZHANG Zhihuia , SHEN Yifenga, b, YANG Leia, b,?HUANG Qinga]

2013 Vol.50 No.07 [1] [Abstract](923)[PDF:1063KB](800)
[ZHANG Desuo, LIAO Yanfen, LIN Hong, CHEN Yuyue]

2013 Vol.50 No.07 [5] [Abstract](968)[PDF:1206KB](812)
[ZHAO Lei 1a, LIU Hua 1a, FAN Lishan 1b, WANG Shudong 1a, QI Ning 2]

2013 Vol.50 No.07 [12] [Abstract](705)[PDF:1088KB](829)
[WANG Yanwei, CAO Jiliang, ZHU Xueke, CHENG Xianwei]

2013 Vol.50 No.07 [17] [Abstract](867)[PDF:1022KB](864)
[ZHANG Weiguo, ZHUANG Gaolei, TIAN Baozhong]

2013 Vol.50 No.07 [23] [Abstract](869)[PDF:1041KB](879)
[WU Jianjian,SUN Guojun,XIE Weibin,CHEN Qiqun,LIU Haishan]

2013 Vol.50 No.07 [27] [Abstract](999)[PDF:1031KB](1674)
[ JU Fan, LI Yanmei, GU Qinting, HAN Qingyun ]

2013 Vol.50 No.07 [41] [Abstract](935)[PDF:1090KB](908)
[XIAO Kunnan, XIAO Longxue, GUAN Tuhua]

2013 Vol.50 No.07 [47] [Abstract](766)[PDF:1475KB](838)
[ZHAO Wenji]

2013 Vol.50 No.07 [59] [Abstract](744)[PDF:1975KB](806)
[ZHANG Chao1, ZHU Xiaojun1, GUO Lin2, XU Renping3]

2013 Vol.50 No.07 [68] [Abstract](749)[PDF:1475KB](868)
[CHEN Leizhen]

2013 Vol.50 No.07 [73] [Abstract](780)[PDF:970KB](760)