Home >>2013 09 issue list
[QIAN Qiaofen, ZHANG Shanshan, HOU Jing, WU Qi, LU Shenzhou]

2013 Vol.50 No.09 [1] [Abstract](1043)[PDF:1284KB](944)
[SONG Hairong, WANG Yuanqian, YAO Juming ]

2013 Vol.50 No.09 [7] [Abstract](957)[PDF:1180KB](1007)
[XU Ping, JIANG Yaoxing , XIE Hongde]

2013 Vol.50 No.09 [11] [Abstract](994)[PDF:1143KB](897)
[ XU Yajuan , YUE Xiaoxiao, BIE Shiyu, MING Jinfa, XIE Hongde, ZUO Baoqi]

2013 Vol.50 No.09 [21] [Abstract](913)[PDF:1258KB](917)
[ZHANG Desuo, LIAO Yanfen, LIN Hong, CHEN Yuyue]

2013 Vol.50 No.09 [25] [Abstract](986)[PDF:1213KB](965)
[MENG Chunli, CAO Jiliang, WANG Keqin, CHENG Xianwei]

2013 Vol.50 No.09 [31] [Abstract](1129)[PDF:1020KB](877)
[YANG Yongjie, CHEN Xiang, TANG Yuting, BAO Zhihua]

2013 Vol.50 No.09 [36] [Abstract](944)[PDF:1122KB](919)
[LIU Yiping, DING Chen, LU Ming, WU Dayang]

2013 Vol.50 No.09 [55] [Abstract](966)[PDF:1682KB](858)
[XUE Zainian, ZHENG Qingxuan, LIANG Hui]

2013 Vol.50 No.09 [61] [Abstract](1060)[PDF:1896KB](1133)
[ZENG Yanhong]

2013 Vol.50 No.09 [65] [Abstract](978)[PDF:1058KB](1017)
[CHEN Jie, CHEN Yuhong]

2013 Vol.50 No.09 [70] [Abstract](976)[PDF:1100KB](875)