Home >>2013 09 issue list
[QIAN Qiaofen, ZHANG Shanshan, HOU Jing, WU Qi, LU Shenzhou]

2013 Vol.50 No.09 [1] [Abstract](919)[PDF:1284KB](790)
[SONG Hairong, WANG Yuanqian, YAO Juming ]

2013 Vol.50 No.09 [7] [Abstract](820)[PDF:1180KB](876)
[XU Ping, JIANG Yaoxing , XIE Hongde]

2013 Vol.50 No.09 [11] [Abstract](864)[PDF:1143KB](747)
[ XU Yajuan , YUE Xiaoxiao, BIE Shiyu, MING Jinfa, XIE Hongde, ZUO Baoqi]

2013 Vol.50 No.09 [21] [Abstract](784)[PDF:1258KB](755)
[ZHANG Desuo, LIAO Yanfen, LIN Hong, CHEN Yuyue]

2013 Vol.50 No.09 [25] [Abstract](882)[PDF:1213KB](831)
[MENG Chunli, CAO Jiliang, WANG Keqin, CHENG Xianwei]

2013 Vol.50 No.09 [31] [Abstract](1001)[PDF:1020KB](731)
[YANG Yongjie, CHEN Xiang, TANG Yuting, BAO Zhihua]

2013 Vol.50 No.09 [36] [Abstract](822)[PDF:1122KB](769)
[LIU Yiping, DING Chen, LU Ming, WU Dayang]

2013 Vol.50 No.09 [55] [Abstract](804)[PDF:1682KB](705)
[XUE Zainian, ZHENG Qingxuan, LIANG Hui]

2013 Vol.50 No.09 [61] [Abstract](922)[PDF:1896KB](858)
[ZENG Yanhong]

2013 Vol.50 No.09 [65] [Abstract](824)[PDF:1058KB](795)
[CHEN Jie, CHEN Yuhong]

2013 Vol.50 No.09 [70] [Abstract](859)[PDF:1100KB](740)