Home >>2013 09 issue list
[QIAN Qiaofen, ZHANG Shanshan, HOU Jing, WU Qi, LU Shenzhou]

2013 Vol.50 No.09 [1] [Abstract](890)[PDF:1284KB](764)
[SONG Hairong, WANG Yuanqian, YAO Juming ]

2013 Vol.50 No.09 [7] [Abstract](798)[PDF:1180KB](842)
[XU Ping, JIANG Yaoxing , XIE Hongde]

2013 Vol.50 No.09 [11] [Abstract](845)[PDF:1143KB](723)
[ XU Yajuan , YUE Xiaoxiao, BIE Shiyu, MING Jinfa, XIE Hongde, ZUO Baoqi]

2013 Vol.50 No.09 [21] [Abstract](750)[PDF:1258KB](732)
[ZHANG Desuo, LIAO Yanfen, LIN Hong, CHEN Yuyue]

2013 Vol.50 No.09 [25] [Abstract](854)[PDF:1213KB](806)
[MENG Chunli, CAO Jiliang, WANG Keqin, CHENG Xianwei]

2013 Vol.50 No.09 [31] [Abstract](979)[PDF:1020KB](697)
[YANG Yongjie, CHEN Xiang, TANG Yuting, BAO Zhihua]

2013 Vol.50 No.09 [36] [Abstract](792)[PDF:1122KB](737)
[LIU Yiping, DING Chen, LU Ming, WU Dayang]

2013 Vol.50 No.09 [55] [Abstract](772)[PDF:1682KB](676)
[XUE Zainian, ZHENG Qingxuan, LIANG Hui]

2013 Vol.50 No.09 [61] [Abstract](897)[PDF:1896KB](833)
[ZENG Yanhong]

2013 Vol.50 No.09 [65] [Abstract](797)[PDF:1058KB](770)
[CHEN Jie, CHEN Yuhong]

2013 Vol.50 No.09 [70] [Abstract](837)[PDF:1100KB](724)