Home >>2014 11 issue list
[SONG Pinga, b, c, SUI Jianhuab, WANG Xiangrongc, Wang Shunyic]

2014 Vol.51 No.11 [1] [Abstract](734)[PDF:1097KB](913)
[LI Mengjuan  HUANG Yanhong  GE Mingqiao]

2014 Vol.51 No.11 [5] [Abstract](648)[PDF:1112KB](664)
[WANG Tianyou , LU Bitao , CHEN Jinghao , LAN Guangqian]

2014 Vol.51 No.11 [10] [Abstract](686)[PDF:1040KB](996)
[LIANG Daolei, YAO Liang, CHEN Gongjing]

2014 Vol.51 No.11 [28] [Abstract](505)[PDF:1041KB](713)
[LI Lu, XIE Hong, LIU Hanyan]

2014 Vol.51 No.11 [32] [Abstract](823)[PDF:1103KB](810)
[ZHANG Junjie, ZHAO Ming]

2014 Vol.51 No.11 [38] [Abstract](883)[PDF:1759KB](1046)
[WANG Mimi, SUN Sun, QU Hongjian]

2014 Vol.51 No.11 [43] [Abstract](652)[PDF:1056KB](549)
[LIU Yipinga, LU Ming, WU Dayang]

2014 Vol.51 No.11 [67] [Abstract](882)[PDF:1274KB](1742)