Home >>2013 12 issue list
[CHEN Xiangping1, FANG Jia1, LI Qiaolan2, TAN Tianfu1, ZHANG Yong2]

2013 Vol.50 No.12 [1] [Abstract](1029)[PDF:1327KB](980)
[ YUAN Mengmeng, CHEN Changjie, YUE Jing, WANG Guohe]

2013 Vol.50 No.12 [7] [Abstract](1006)[PDF:1188KB](1098)
[CHEN Lin1, WANG Cheng2, REN Jing2, FANG Jie1, ZHANG Shunhua1]

2013 Vol.50 No.12 [11] [Abstract](1056)[PDF:1100KB](897)
[MA Zhipeng, XING Jiasheng, LIU Chongwei, ZHOU Tianchi]

2013 Vol.50 No.12 [17] [Abstract](1013)[PDF:1135KB](966)
[CAO Jiliang, MENG Chunli, HU Anhua]

2013 Vol.50 No.12 [25] [Abstract](828)[PDF:1132KB](1310)
[HUANG Qing a , SHEN Yifeng a, b, WANG Ziying a]

2013 Vol.50 No.12 [29] [Abstract](928)[PDF:1228KB](931)
[JIN Lin, LIU Jian, ZHANG Guowei]

2013 Vol.50 No.12 [35] [Abstract](920)[PDF:2509KB](693)
[ZHANG Qian, HAN Yan]

2013 Vol.50 No.12 [41] [Abstract](854)[PDF:1083KB](936)
[BI Haizhong1, CHEN Hao2]

2013 Vol.50 No.12 [46] [Abstract](895)[PDF:1106KB](818)
[XIA Yan]

2013 Vol.50 No.12 [52] [Abstract](887)[PDF:1420KB](965)
[ ]

2013 Vol.50 No.12 [57] [Abstract](1293)[PDF:1369KB](19905)
[ZHANG Beibei1, SHU Xiaping2]

2013 Vol.50 No.12 [66] [Abstract](941)[PDF:1761KB](874)
[XU Xianghong1, CHEN Tianfei1, ZHU Liangjun2, PAN Meiliang3]

2013 Vol.50 No.12 [76] [Abstract](786)[PDF:1077KB](781)