Home >>2014 12 issue list
[CHENG Guotao1, ZENG Chaoyong1, XIA Ju1, HUANG Jingtan2, ZHANG Jianhua3, XU Shui1]

2014 Vol.51 No.12 [1] [Abstract](612)[PDF:1996KB](662)
[SUN Di, JIANG Yaoxing, ZHANG Shunping]

2014 Vol.51 No.12 [11] [Abstract](721)[PDF:289KB](727)
[ZANG Xiong, LI Zhanxiong, WU Lin, CAI Lu]

2014 Vol.51 No.12 [15] [Abstract](619)[PDF:2121KB](560)
[Wu Yishan, Xu Zengbo]

2014 Vol.51 No.12 [24] [Abstract](718)[PDF:44KB](938)
[WANG Miao, ZHAO Min1, L Yongyi, LU Huashan, ZHAO Qin]

2014 Vol.51 No.12 [30] [Abstract](547)[PDF:4403KB](415)
[ZHANG Pinga, ZHANG Yub]

2014 Vol.51 No.12 [35] [Abstract](596)[PDF:560KB](601)
[QIAN Mengyao1, CAI Xin2]

2014 Vol.51 No.12 [39] [Abstract](438)[PDF:11650KB](490)
[WU Zhiming, FAN Jinjin]

2014 Vol.51 No.12 [50] [Abstract](560)[PDF:2307KB](385)
[SU Xuan, YANG Xiaoming]

2014 Vol.51 No.12 [64] [Abstract](610)[PDF:1320KB](592)