Home >>2014 12 issue list
[CHENG Guotao1, ZENG Chaoyong1, XIA Ju1, HUANG Jingtan2, ZHANG Jianhua3, XU Shui1]

2014 Vol.51 No.12 [1] [Abstract](789)[PDF:1996KB](844)
[SUN Di, JIANG Yaoxing, ZHANG Shunping]

2014 Vol.51 No.12 [11] [Abstract](871)[PDF:289KB](849)
[ZANG Xiong, LI Zhanxiong, WU Lin, CAI Lu]

2014 Vol.51 No.12 [15] [Abstract](786)[PDF:2121KB](833)
[Wu Yishan, Xu Zengbo]

2014 Vol.51 No.12 [24] [Abstract](894)[PDF:44KB](1082)
[WANG Miao, ZHAO Min1, L Yongyi, LU Huashan, ZHAO Qin]

2014 Vol.51 No.12 [30] [Abstract](672)[PDF:4403KB](678)
[ZHANG Pinga, ZHANG Yub]

2014 Vol.51 No.12 [35] [Abstract](715)[PDF:560KB](750)
[QIAN Mengyao1, CAI Xin2]

2014 Vol.51 No.12 [39] [Abstract](582)[PDF:11650KB](630)
[WU Zhiming, FAN Jinjin]

2014 Vol.51 No.12 [50] [Abstract](700)[PDF:2307KB](597)
[SU Xuan, YANG Xiaoming]

2014 Vol.51 No.12 [64] [Abstract](728)[PDF:1320KB](791)