Home >>2014 12 issue list
[CHENG Guotao1, ZENG Chaoyong1, XIA Ju1, HUANG Jingtan2, ZHANG Jianhua3, XU Shui1]

2014 Vol.51 No.12 [1] [Abstract](678)[PDF:1996KB](765)
[SUN Di, JIANG Yaoxing, ZHANG Shunping]

2014 Vol.51 No.12 [11] [Abstract](791)[PDF:289KB](773)
[ZANG Xiong, LI Zhanxiong, WU Lin, CAI Lu]

2014 Vol.51 No.12 [15] [Abstract](676)[PDF:2121KB](638)
[Wu Yishan, Xu Zengbo]

2014 Vol.51 No.12 [24] [Abstract](784)[PDF:44KB](986)
[WANG Miao, ZHAO Min1, L Yongyi, LU Huashan, ZHAO Qin]

2014 Vol.51 No.12 [30] [Abstract](592)[PDF:4403KB](484)
[ZHANG Pinga, ZHANG Yub]

2014 Vol.51 No.12 [35] [Abstract](637)[PDF:560KB](647)
[QIAN Mengyao1, CAI Xin2]

2014 Vol.51 No.12 [39] [Abstract](490)[PDF:11650KB](533)
[WU Zhiming, FAN Jinjin]

2014 Vol.51 No.12 [50] [Abstract](611)[PDF:2307KB](458)
[SU Xuan, YANG Xiaoming]

2014 Vol.51 No.12 [64] [Abstract](652)[PDF:1320KB](655)