Home >>2015 12 issue list
[CHEN Zhijie, ZHONG Xiaoyue, JIN Qianhong, XIAO Meisheng, QI Dongming]

2015 Vol.52 No.12 [121101] [Abstract](583)[PDF:1001KB](736)
[LIU Chentao, LIU Xinjin, SU Xuzhong, JI Yijun]

2015 Vol.52 No.12 [121102] [Abstract](704)[PDF:793KB](953)
[LIU Yuanjun, ZHAO Xiaoming, LI Weibin, TUO Xiao]

2015 Vol.52 No.12 [121104] [Abstract](565)[PDF:862KB](735)
[QI Zhenming, CHEN Hang1, WU Di, ZHANG Su1, ZHOU Tianchi]

2015 Vol.52 No.12 [121105] [Abstract](470)[PDF:731KB](569)
[GAO Tonghui, WEI Zhaoxia]

2015 Vol.52 No.12 [121107] [Abstract](438)[PDF:1043KB](506)
[LIU Hai, LU Hui, RUAN Jinhua, TIAN Bingqiang, HU Shouzhong]

2015 Vol.52 No.12 [121108] [Abstract](816)[PDF:809KB](524)
[ZHANG Yuanhui, ZHOU Jiu, TU Yongjian]

2015 Vol.52 No.12 [121201] [Abstract](440)[PDF:1168KB](676)
[1. Han Ethnic Costume Culture and Digital Innovation Laboratory, Jiangnan University, Wuxi 214000, China; 2. ASILK Corporation, Taizhou 318016, China]

2015 Vol.52 No.12 [121303] [Abstract](430)[PDF:1632KB](568)
[JIANG Xiaokui, ZHAO Luojian, GAI Guoping]

2015 Vol.52 No.12 [121401] [Abstract](629)[PDF:1265KB](480)