Home >>2015 12 issue list
[CHEN Zhijie, ZHONG Xiaoyue, JIN Qianhong, XIAO Meisheng, QI Dongming]

2015 Vol.52 No.12 [121101] [Abstract](535)[PDF:1001KB](671)
[LIU Chentao, LIU Xinjin, SU Xuzhong, JI Yijun]

2015 Vol.52 No.12 [121102] [Abstract](613)[PDF:793KB](847)
[LIU Yuanjun, ZHAO Xiaoming, LI Weibin, TUO Xiao]

2015 Vol.52 No.12 [121104] [Abstract](491)[PDF:862KB](615)
[QI Zhenming, CHEN Hang1, WU Di, ZHANG Su1, ZHOU Tianchi]

2015 Vol.52 No.12 [121105] [Abstract](394)[PDF:731KB](501)
[GAO Tonghui, WEI Zhaoxia]

2015 Vol.52 No.12 [121107] [Abstract](359)[PDF:1043KB](418)
[LIU Hai, LU Hui, RUAN Jinhua, TIAN Bingqiang, HU Shouzhong]

2015 Vol.52 No.12 [121108] [Abstract](698)[PDF:809KB](447)
[ZHANG Yuanhui, ZHOU Jiu, TU Yongjian]

2015 Vol.52 No.12 [121201] [Abstract](362)[PDF:1168KB](537)
[1. Han Ethnic Costume Culture and Digital Innovation Laboratory, Jiangnan University, Wuxi 214000, China; 2. ASILK Corporation, Taizhou 318016, China]

2015 Vol.52 No.12 [121303] [Abstract](368)[PDF:1632KB](453)
[JIANG Xiaokui, ZHAO Luojian, GAI Guoping]

2015 Vol.52 No.12 [121401] [Abstract](543)[PDF:1265KB](412)