Home >>2016 12 issue list
[ZHOU Huihui, TIAN Wei, LI Dandan, XU Jianfeng, SHEN Hongwei, ZHU Chengyan]

2016 Vol.53 No.12 [121101] [Abstract](223)[PDF:1341KB](279)
[WANG Haiyan, XU Jingya, LI Rui, XIONG Dingkui, ZENG Xiu, GU Shanlin, WANG Jieping, ZHOU Chan, WANG Xiaoyan,YAO Hong]

2016 Vol.53 No.12 [121102] [Abstract](263)[PDF:1344KB](311)
[FANG Weidong, SUN Jinhua, YU Jiancheng, ZHOU Jian, WANG Haiping]

2016 Vol.53 No.12 [121103] [Abstract](277)[PDF:1535KB](253)
[QI Yuanyuana, JIN Zimina,b, WANG Xiaodinga, YAN Yuxiua]

2016 Vol.53 No.12 [121104] [Abstract](370)[PDF:1762KB](463)
[WANG Wei, DONG Hangbo, ZHANG Gaopeng]

2016 Vol.53 No.12 [121105] [Abstract](174)[PDF:1844KB](147)
[DU Guodong, CUI Xinchang, WEI Qinggang, WANG Xiudi, HAN Yaopan, ZHAO Jie]

2016 Vol.53 No.12 [121108] [Abstract](139)[PDF:1805KB](174)
[ZHOU Bin, WANG Huiling, WANG Shengjie]

2016 Vol.53 No.12 [121201] [Abstract](147)[PDF:2094KB](199)
[LIU Jiaojiao, LIANG Huie]

2016 Vol.53 No.12 [121202] [Abstract](150)[PDF:1377KB](255)
[DAI Ganga, LI Feiyuea, ZHENG Tianqib]

2016 Vol.53 No.12 [121302] [Abstract](121)[PDF:1629KB](287)
[LONG Jiali]

2016 Vol.53 No.12 [121304] [Abstract](138)[PDF:3335KB](229)