Home >>2016 12 issue list
[ZHOU Huihui, TIAN Wei, LI Dandan, XU Jianfeng, SHEN Hongwei, ZHU Chengyan]

2016 Vol.53 No.12 [121101] [Abstract](196)[PDF:1341KB](247)
[WANG Haiyan, XU Jingya, LI Rui, XIONG Dingkui, ZENG Xiu, GU Shanlin, WANG Jieping, ZHOU Chan, WANG Xiaoyan,YAO Hong]

2016 Vol.53 No.12 [121102] [Abstract](235)[PDF:1344KB](270)
[FANG Weidong, SUN Jinhua, YU Jiancheng, ZHOU Jian, WANG Haiping]

2016 Vol.53 No.12 [121103] [Abstract](243)[PDF:1535KB](223)
[QI Yuanyuana, JIN Zimina,b, WANG Xiaodinga, YAN Yuxiua]

2016 Vol.53 No.12 [121104] [Abstract](285)[PDF:1762KB](367)
[WANG Wei, DONG Hangbo, ZHANG Gaopeng]

2016 Vol.53 No.12 [121105] [Abstract](132)[PDF:1844KB](123)
[DU Guodong, CUI Xinchang, WEI Qinggang, WANG Xiudi, HAN Yaopan, ZHAO Jie]

2016 Vol.53 No.12 [121108] [Abstract](118)[PDF:1805KB](134)
[ZHOU Bin, WANG Huiling, WANG Shengjie]

2016 Vol.53 No.12 [121201] [Abstract](115)[PDF:2094KB](165)
[LIU Jiaojiao, LIANG Huie]

2016 Vol.53 No.12 [121202] [Abstract](120)[PDF:1377KB](221)
[DAI Ganga, LI Feiyuea, ZHENG Tianqib]

2016 Vol.53 No.12 [121302] [Abstract](91)[PDF:1629KB](266)
[LONG Jiali]

2016 Vol.53 No.12 [121304] [Abstract](101)[PDF:3335KB](182)